Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim

Aktualności

 


KOMUNIKAT

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrowie Wielkopolskim  z dnia 27.11.2020 roku
w sprawie obsługi interesantów w MOPS w Ostrowie Wielkopolskim

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że od 30 listopada 2020r. do odwołania ogranicza bezpośrednie przyjmowanie interesantów w Ośrodku przy ul. Limanowskiego 17.

W sprawach wymagających bezpośredniego kontaktu – przyjmowanie interesantów w godz. od 7:00 – do godz. 15:00, po uprzednim telefonicznym umówieniu.
Kontakt:
- w celu umówienia spotkania - nr telefonu 535-308-788        
- e -mail mops: mopsostrow@osw.pl
- portal: emp@tia
- elektroniczna skrzynka podawcza ePUP:  /mopsostrow3/skrytka
Wnioski/ dokumenty można złożyć:
- elektronicznie na skrzynkę e-mailową: mopsostrow@osw.pl
- elektronicznie za pośrednictwem portalu emp@tia,
- wnioski o świadczenie 500+- dodatkowo przez bankowość elektroniczną,
- w wersji papierowej – przesłać na adres Ośrodka:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Limanowskiego 17,
63-400 Ostrów Wielkopolski
- zostawić w skrzynce podawczej znajdującej się na budynku Ośrodka przy ul. Limanowskiego 17, w godz. od 7:00-15:00

Na stronie internetowej Ośrodka:  http://mops.ostrowwlkp.pl   dostępne są wnioski oraz informacje o realizowanych świadczeniach i terminach wypłat.

Numery telefonów:
-Dział Świadczeń Rodzinnych: 62 592-11-22 (wew.216,217,218,220,221)
-Dział Dodatków Mieszkaniowych: 62 592-11-22 (wew.230,231)
-Dział Pomocy Środowiskowej: 62 592-11-22 (wew.214,226,222,227,228,229,232,233)
-Dział Usług Opiekuńczych: 62 592-11-22 (wew.213,215,203)
-Dział Świadczeń: 62 592-11-22 (wew.211,205)
-Dział Wsparcia Rodziny: 62 592-11-22 (wew.224)
-Dział Finansowo –Organizacyjny: 62 592-11-22 (wew.212,202)

Informujemy, że kasa Ośrodka jest nieczynna. Realizacja wszystkich świadczeń odbywa się na konta świadczeniobiorców. Harmonogram terminów wypłat udostępniony na stronie http://mops.ostrowwlkp.pl
 


 

Zaświadczenia o wysokości dochodu do wniosku o przyznanie dofinansowania
w ramach programu „Czyste Powietrze”

Szanowni Państwo,
informujemy iż w związku z uruchomieniem od dnia 21.10.2020 r. podwyższonego poziomu dofinansowania w Programie Priorytetowym „ Czyste Powietrze” który realizują Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informujemy, że osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego. Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 2 programu jest uwarunkowane posiadaniem ww. zaświadczenia.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim  wydaje takie zaświadczenia na żądanie osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania w ramach Części 2 programu, wynikający z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.). Wzór żądania wydania zaświadczenia oraz wzór zaświadczenia określa rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia Dz. Ust. 2020 r. poz. 1713.

Beneficjentem Części 2 programu może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

•  jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
•  przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

 1. 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 2. 1 960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Ponadto, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa powyżej, z  tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu,  nie przekracza trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Pozostali beneficjenci „Czystego Powietrza”, z rocznym dochodem do 100 tys. zł, są uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania (część pierwsza programu).

Wzór wniosku - czyste powietrze http://bip.mops.ostrowwlkp.pl/mops/files/EBF9097CC82D401E98DF364EEFCAFFF5/wz%C3%B3r%20wniosku%20-%20czyste%20powietrze.pdf>Wzór wniosku - czyste powietrze

Linki do programu:

https://www.wfosgw.poznan.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze/

https://portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl/strona-glowna-programuhttps://www.wfosgw.poznan.pl/wyzsze-dotacje-i-wieksza-wspolpraca-z-gminami-rusza-druga-czesc-programu-czyste-powietrze-2-0/

https://www.wfosgw.poznan.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-dla-beneficjenow-uprawnionych-do-podwyzszonego-poziomu-dofinansowania-w-ramach-czesci-2-programu-priorytetowego-czyste-powietrze/

https://www.wfosgw.poznan.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-dla-beneficjenow-uprawnionych-do-podwyzszonego-poziomu-dofinansowania-w-ramach-czesci-2-programu-priorytetowego-czyste-powietrze/

https://www.wfosgw.poznan.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze-zmiany/
 


Komunikat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

dla gmin w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. poz. 1713), w których gospodarstwie domowym pozyskiwane są dochody z gospodarstwa rolnego, w terminie od 1 sierpnia jednak nie dłużej niż do 23 września każdego roku.
 

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na potrzeby wydania zaświadczenia o dochodach o którym mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.), w celu złożenia go z wnioskiem o podwyższony poziom dofinansowania z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych przez członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy, w:
– przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
– ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.
Dla potrzeb wydania tego zaświadczenia, do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku.
W związku z powyższym, każdego roku, w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie później niż do 23 września, gmina nie będzie miała możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mogła wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.
Należy jednak zauważyć, że w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” prowadzony jest nabór wniosków o dofinansowanie w sposób ciągły tzn. przez wszystkie miesiące w roku, bez przerw, aż do zakończenia trwania Programu tj. do 2027 r. włącznie.
Ponadto, rozpoczęcie przedsięwzięcia tj. poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego przez wnioskodawcę może nastąpić nawet sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Te dwa elementy Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” powodują, że wnioskodawca ma dużą elastyczność w wyborze terminu złożenia wniosku o dofinansowanie.
W związku z powyższym, wyżej opisana przerwa w wydawaniu zaświadczeń przez gminy nie powinna być uciążliwa.
Podkreślić jednak należy, że niezbędny jest komponent informacyjny skierowany do wnioskodawców w tym zakresie, którzy zamierzają wystąpić z żądaniem o wydanie zaświadczenia o dochodach, a w ich gospodarstwie domowym pojawiają się dochody z gospodarstwa rolnego, tak żeby mieli świadomość o występowaniu przerwy w wydawaniu zaświadczeń w takim przypadku.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej będą informowały o tym fakcie na swoich stronach internetowych oraz za pośrednictwem infolinii ogólnopolskiej Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, a także w miarę potrzeb przy użyciu innych środków komunikacji.
Gminy również powinny taką informację przekazywać zainteresowanym, co przyczyni się do jej rozpowszechnienia.
Informacje o zasadach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz ogólne informacje dotyczące roli gmin we wdrażaniu tego Programu dostępne są dla gmin pod numerem infolinii 22 340 40 90.

 


Komunikaty Covid

Komumikaty Covid

 


 

 Komunikat

Od dnia 01.07.2020r. można już składać wnioski o świadczenie Dobry start 300+, zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2020/2021.
W lipcu wnioski złożyć można tylko i wyłącznie w formie elektronicznej przez bankowość elektroniczną, system Emp@tia, PUE ZUS.
Od dnia 03.08.2020r. przyjmowanie wniosków odbywać się będzie także w formie tradycyjnej, papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim.
Wnioski będą przyjmowane:

- od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 15.00.

Przyjmowanie petentów odbywa się z zachowaniem reżimu sanitarnego, obowiązuje zasłanianie ust i nosa oraz zachowanie odpowiedniego dystansu.
Informujemy, że w tym roku nie będzie punktu przyjęć wniosków w siedzibie Urzędu Miasta.
Ze względu na sytuację epidemiczną zachęcamy do elektronicznego składania wniosków. 


 Ważne dla osób pobierających świadczenie wychowawcze 500+

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim przypomina, że wszyscy pobierający obecnie świadczenie wychowawcze 500+ mają świadczenia przyznane do 31.05.2021r.!

W związku z tym w roku 2020 wniosków na „500 plus” na nowy okres się nie składa.

Wnioski te będzie można składać przez bankowość elektroniczną, system Emp@tia, PUE ZUS dopiero od dnia 01.02.2021r., a w wersji papierowej (w siedzibie MOPS) od dnia 01.04.2021r.


 

     Rodzina 500 plus

Komunikat

Od  2 stycznia 2020r. wnioski o świadczenie wychowawcze, 500+, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego będą przyjmowane:
- w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Ostrowie Wielkopolskim
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 14.30
 

WAŻNE!
Zachęcamy do składania wniosków online za pośrednictwem strony: empatia.mrpips.gov.pl, bankowość elektroniczną lub PUE ZUS.
Wniosek o 500+ należy złożyć na wszystkie dzieci w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia na jednym wniosku.
 


ZMIANY DO USTAW ZWIĄZANYCH Z SYSTEMEM WSPARCIA RODZINY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że w dniu 24 lipca 2017r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodziny.

Do najważniejszych zmian w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów należą:

 1. Konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka przez osobę samotnie wychowującą dzieci;
 2. Nowe regulacje dotyczą stosowania przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu;
 3. Nowe zasady ustalenia dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne;
 4. Składane oświadczeń wyłącznie przez wnioskodawcę;
 5. Nowe formularze wniosków.

 Szczegółowe informacje o zmianach w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych i o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zawiera zamieszczony poniżej komunikat Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

 http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

 Wypełniony wniosek można złożyć osobiście, listownie lub online.

Składając wniosek online można skorzystać z 4 dostępnych kanałów elektronicznych:

 1. Ministerialny Portal Informacyjno – Usługowy Emp@tia;
 2. Bankowość elektroniczna;
 3. PUE ZUS – Platforma Usług Elektronicznych ZUS
 4. Profil Zaufany.

 Banki które umożliwiają składanie wniosków o 500+przez swoje serwery:

Alior Bank SA, Bank BGŻ BNP Paribas, Credit Agricole Bank Polska SA, Euro Bank SA, Getin Noble Bank SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, ING Bank Śląski SA, Inteligo, mBank SA, Bank Millennium SA, Nest Bank S.A, Bank Ochrony Środowiska SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, PKO Bank Polski SA, PLUS BANK S.A., Raiffeisen Bank Polska SA, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, SGB-Bank SA, Bank Zachodni WBK SA.

 


Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019r.

Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019r. realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim, ma na celu wsparcie społeczne w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osób niepełnosprawnych w wieku do 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi), których dochód nie przekracza 350% kryterium dochodowego wynikającego z art. 8 ustawy o pomocy społecznej, wynoszącego odpowiednio 701zł dla osoby samotnej i 528zł dla osoby w rodzinie.
Źródłem finansowania Programu są środki finansowe pochodzące z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Więcej Informacji można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
ul. Limanowskiego 17
w Dziale Usług Opiekuńczych – pokój nr  3 Pani Paulina Rapacz 
w godzinach od 07.00 do 15.00..

 


Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019r.

Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019r. realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim, skierowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, niekorzystających z innych form usług, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej – na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Zakres świadczonej pomocy dobierany będzie indywidualnie do potrzeb i oczekiwań Klienta.
Priorytetem świadczenia tego rodzaju pomocy jest zapewnienie chwili odpoczynku od codziennej, trudnej i wyczerpującej opieki nad osobami chorymi. Usługi świadczone będą przez opiekunki zatrudnione w MOPS Ostrów Wielkopolski od poniedziałku do niedzieli, również w godzinach popołudniowych i wieczornych.
Usługa opieki wytchnieniowej jest bezpłatna, a środki na jej realizację pochodzą ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Usługa opieki wytchnieniowej przyznawana jest na wniosek członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę.
Więcej Informacji można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
ul. Limanowskiego 17
w Dziale Usług Opiekuńczych – pokój nr 15 Pani Magdalena Bąk-Tacik
w godzinach od 07.00 do 15.00

Lista załączników:
Komunikaty Covid [1856577 bajtów]