Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim

Dział Pomocy Środowiskowej

Kierownik Działu:  Monika Orzechowska  pok. 14
Godz. przyjęć: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00
Pracownicy socjalni: pok. 1,14,15,22,27,28,29,32,33
Godz. przyjęć: poniedziałki   od 11.00 do 15.00
                        od wtorku do piątku od 7.00 do 11.00

Telefon kontaktowy: 62 592-11-22 wew. 214
e-mail:
pomoc.srodowiskowa@mops.ostrowwlkp.pl 


Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcom, zamieszkującym i przebywającym na tym terytorium, posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy, nadany w Rzeczypospolitej Polskiej oraz obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej, w szczególności z powodu:

 1. ubóstwa;

 2. sieroctwa;

 3. bezdomności;

 4. bezrobocia;

 5. niepełnosprawności;

 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;

 7. przemocy w rodzinie;

 8. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi

 9. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

 10. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

 11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

 13. alkoholizmu lub narkomanii;

 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;.

 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom w przypadku występowania jednej z powyższych okoliczności, a których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej:

 1)      osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701,00zł, 
 2)      osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528,00zł

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny 

Pomoc w zakresie dożywiania w związku z rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, może być przyznana nieodpłatnie, gdy dochód rodziny nie przekracza kwoty 792,00zł  na osobę w rodzinie, natomiast w przypadku osoby samotnie gospodarującej dochód nie może przekroczyć 1051,50zł.

Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia dostosowywane są  nie tylko do okoliczności  uzasadniających  przyznanie pomocy, ale także  do celów i możliwości  pomocy społecznej.

W razie wystąpienia rażących dysproporcji między wysokością dochodu a rzeczywistą sytuacją majątkową stwierdzoną przez pracownika socjalnego, kierownik ośrodka pomocy społecznej może odmówić przyznania świadczeń z pomocy społecznej.

Tryb przyznania świadczenia z pomocy społecznej składa się z następujących etapów:

 1. Zgłoszenie wniosku o udzielenie pomocy:

  • osobiste, pisemne lub telefoniczne zgłoszenie osoby ubiegającej się o pomoc do pracownika socjalnego (zgłoszenie może nastąpić z urzędu lub może go dokonać przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za zgodą ubiegającego się o pomoc)

 2. Sporządzenie wywiadu środowiskowego i planu pomocy:

  • Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w ciągu 14 dni od daty wszczęcia postępowania, a w sprawach pilnych w terminie 2 dni. Celem wywiadu środowiskowego jest rozeznanie sytuacji bytowej, rodzinnej, zdrowotnej i mieszkaniowej osoby (rodziny) ubiegającej się o pomoc,

  • Strona występująca o pomoc powinna zgromadzić dokumenty stanowiące podstawę ustalenia jej danych personalnych, stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej i materialnej.

  • W trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego, w porozumieniu z klientem ustalany jest plan pomocy. Ustalenia zostają zawarte w kontrakcie socjalnym.

  • Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczny z rezygnacją z pomocy społecznej

  • Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji  życiowej Brak  takiego współdziałania, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną, mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

     3. Sporządzenie decyzji przyznającej świadczenie i wydanie jej osobie ubiegającej się o pomoc społeczną.

Decyzje o przyznaniu lub odmowie świadczeń z pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej. Osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie , o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej , dochodowej i majątkowej która wiąże się z podstawą do przyznania świadczenia. Od decyzji wydanej przez Ośrodek przysługuje klientowi prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Dyrektora MOPS w terminie 14 dni od daty odbioru decyzji.

    4. Realizacja przyznanych świadczeń.

Pomoc społeczna może być świadczona w formie pieniężnej lub niepieniężnej.

Świadczeniami pieniężnymi są: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy,  specjalny zasiłek celowy i zasiłek celowy na zasadach zwrotu, zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej 

Świadczeniami niepieniężnymi są: pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży, sprawienie pogrzebu, poradnictwo i pomoc instytucjonalna,  pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, pobyt i usługi w domu pomocy społecznej, praca socjalna.

Lista załączników:
Wniosek o pomoc [15512 bajtów]